در نگاره یک کتاب فارسی دانش آموز با مفهوم خانواده آشنا می شود واین  هر کس مشغول چه کاری است و مفاهیم بالا پایین چپ راست را نیز یادآوری کنید. مهمترین قسمت دیدن کلمات زیر عکس ها که باید تشخیص داده شود ودرست ادا شود.یعنی کلی کلمه بابا را ببیند وتشخیص دهد.  با نمایش از فرزند خود بخواهید توضیح دهد.

منبع اصلی مطلب : کلاس اولی ها
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : نگاره اول فارسی